Svetaines struktura
2017-12-16

Mokinių priėmimo 2017–2018 m. m. sąlygos

2017-05-11

NACIONALINĖS M.K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2017-2018 M. M.
SĄLYGOS

 

I.  Bendroji dalis


1.1. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi „Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai“ bei 3 dalimi „Tėvų (globėjų) prašymu, Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje“, į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 6 -7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Jeigu  vaikui septyneri metai sueina kitais kalendoriniais metais, tėvai pateikia pažymą (originalą) iš Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos apie vaiko brandumo įvertinimą.


1.2. Į vyresnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra

laisvų vietų.


1.3. Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.


1.4. Dailės skyriuje – į bendrąją ugdymo daile programą; 11-oje klasėje mokiniai gali rinktis  grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką; 

 

1.5. Baleto skyriuje – į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės)  šokio.


1.6. Stojamuosius egzaminus vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija.


1.7. Stojamųjų egzaminų konkursinę atranką mokykla vykdo dviem etapais: stojantieji atlieka Bendrųjų gebėjimų (lietuvių kalba, matematika - išskyrus pirmokus) vertinimo testą bei Meninių gebėjimų konkursinę patikrą.


1.8. Stojamuosius egzaminus galima laikyti  tik į vieną (pasirinktą) skyrių - muzikos, dailės arba baleto. Stojantieji į muzikos skyriaus 1-ą klasę, gali teikti prašymus į du meno šakos dalykus.


1.9.  Priėmimo į mokyklą  vertinimo kriterijai:


1.9.1. į muzikos skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai , muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija, sveikatos būklė; stojant į aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios, sveikatos būklė.


1.9.2. į dailės skyriaus 1-ą klasę  – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai,  piešimas, kompozija, spalvinis suvokimas, sveikatos būklė; į aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis suvokimas (tapyba), kompozicijoje aiškiai ir vizualiai atsakyti į temą, sveikatos būklė.


1.9.3. į baleto skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai, sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos būklė; į aukštesnes klases- meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė.


II. Organizacinė dalis

2. Priėmimo vykdymo eiga:

 

 

Etapai

 

Datos ir laikas

 

Pastabos

Kandidatų

registracija

Prašymai priimami nuo kovo 27 d. iki balandžio 27 d. nuo 8 val. iki 17 val.;

 (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 )
balandžio 28 d. – iki 12 val. 

Centriniuose rūmuose, 103

Prašymą pateikia mokinio tėvai (globėjai).

Pavėluoti prašymai (po balandžio 28 d. 12 val.) nepriimami.
Informacija tel. (8 5) 262 2871.

 

 

 

 

Stojimo dokumentai

 

Pateikiami dokumentų originalai.

Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.

Iki balandžio 28  d.

12 val.

Stojantieji į 1-ą klasę kartu su prašymu pateikia gimimo liudijimo (arba paso) kopiją


Stojantieji  į vyresnes klases kartu su prašymu pristato: gimimo liudijimo arba paso kopiją,  pažymą iš mokyklos su I-o pusmečio (arba I-II trimestro) pažymiais,  patvirtintą  klasės auklėtojo parašu ir mokyklos raštinės antspaudu (6-10 klasės).
Stojantieji į 2-5 klases  (kai nėra disciplinų  vertinimo pažymiais) iš mokyklos pateikia pažymą su trumpu moksleivio mokymosi pasiekimų vertinimo aprašu arba išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą parašu ir raštinės antspaudu.

Jeigu   mokinys lanko meno mokyklą, rekomenduojame pridėti mokytojo rekomendaciją, kurioje būtų parašyta kiek metų ir ko mokinys mokosi, jo darbo charakteristika ir kt.

Mokiniai, gyvenantys kituose miestuose, dokumentus gali atsųsti paštu. Vokas su dokumentais turi būti gautas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki stojamųjų egzaminų.

Už pašto paslaugų vėlavimą mokykla neatsako.

Stojimo mokestis

Iki balandžio 28 d.12 val.

Stojamasis mokestis – 5 EUR

(už stojamiesiems egzaminams reikalingų medžiagų ir meninių disciplinų testų parengimą).

Mokėti galima mokyklos kasoje arba pavedimu per banką: LT04 7044 0600 0155 2608, SEB bankas, kodas 70440. Pervedant pinigus, būtina nurodyti „Stojimo į mokyklą  mokestis", mokinio vardą ir pavardę. Mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 28 d. 12 val.

Testai stojantiems į 1-ą klasę  - priešmokyklinio ugdymo pasiekimai ir rekomendacijos bei patikra pasirinktai meno sričiai

Balandžio 29 d. nuo 9 val.

Stojantiems į vyresnes klases  - Lietuvių k., matematikos   testai

Balandžio 30 d. 

nuo 9 iki 11 val. 

Stojantiems į vyresnes klases - Meninių gebėjimų egzaminai

Balandžio 30 d. 

nuo 11 val.

į muzikos skyrių – pagrindinio instrumento (arba dirigavimo), papildomo instrumento (bendrojo fortepijono), išskyrus stojančius į fortepijono specialybę  ir muzikologijos;

į dailės skyrių – piešimo, kompozicijos ir spalvinių gebėjimų egzaminus bei pristato savo kūrybinių darbų aplanką;

į baleto skyrių – klasikinio ar modernaus šokio technikos egzaminą, o taip pat vykdomi profesinių duomenų, muzikinis ir medicininis patikrinimai; stojant į modernaus šokio specializaciją rodomas savos kūrybos solo, neviršijantis 3 min.

Rezultatų

paskelbimas

Iki gegužės 5 d. 

12 val.

Mokyklos skelbimų lentoje ir tinklapyje skelbiami kandidatų sąrašai

Įstojusieji pateikia trūkstamus dokumentus ir pristato mokesčio už uniformą kvitą

Iki birželio 1 d.

Įstojusieji į mokyklos raštinę (103 kab.) pristato trūkstamus dokumentus:

•mokinio   asmens   bylos   kopiją  (jeigu  mokykla formuoja),

• mokinio sveikatos raidos istoriją (iš mokyklos) ir pažymą 027-1/A,

• dvi nuotraukas (2,5 x 3,5)

  • pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimo kopiją, (stojant į 5-ą klasę)
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (stojant į vyresnes klases)

• gimimo liudijimo kopiją, (jeigu nepristatė)

• paso kopiją (jei išduotas pasas ir jeigu nepristatė stojant)

Pasirašomos sutartys su įstojusiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais)

Iki birželio 20 d.

Asmenys iki numatytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

 

Priėmimo į mokyklą prašymo blanką galite parsisiųsti iš čia

 

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra